Žalius žalius jonvabalius…

žalius žalius jonvabalius
žalia žolė tepasiekia
žalio žaibo sparnais

ūla juoda juoda žiburėta
naktis srauni srauni
gilios
drėgnos
šešėlių akiduobės

srovė tamsi tamsi
tamsa greita greita
žaltvykslės
gelmės
apšviečia naktį

laužas dega upe
karšti burtai boluoja
į vakar